[Bronze] Donate Battery Life to Power Real Life: Get More Done at Night, Saito College

donate-battery-life-01-copy-01

Lecturer: Shah Al Zefflee bin Rosli

Art Director: Thia Chia Sheng

Designer: Foo Meng Lee, Foo Wan Yen

Idea & Content Contributors: Muhamad Irsyad Shahidin, Candy Chin Yoke Fong, Chu Khong Liang, Law Yung Lim