[Silver] Before Coffee, After Coffee, Raffles College of Higher Education

before-coffee-after-coffee

Lecturer: Patrick Min
Copywriter: Shin Yi Fong
Art Director: Shin Yi Fong
Designer: Shin Yi Fong
Illustrator: Shin Yi Fong